Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Tanau Glaswellt Ac Eithin

Mae'r potensial fod tanau cefn gwlad yn achosi difrod difrifol i'n hamgylchedd, yn aml mewn ardaloedd sensitif, yn cynyddu. Mae nifer o resymau dros hyn, newid yn yr hinsawdd, newid mewn defnydd tir a chynnydd yn y defnydd o fannau agored.

Mae effaith cynnau tân bwriadol yn tanseilio hyder cymdeithasol ac economaidd ac yn tynnu ar adnoddau a ellir eu defnyddio'n fwy effeithiol yn rhywle arall.

 

Nod y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol yw:

  • Gostwng y nifer o danau cefn gwlad sy'n cael eu cynnau'n fwriadol.
  • Newid agwedd y gymuned tuag at danau cefn gwlad sy'n cael eu cynnau'n fwriadol.
  • Cymryd ymagwedd at bartneriaeth amlasiantaeth i gyfeirio at y mater hwn.
  • Sicrhau bod neges gyson nglyn â rhanau cefn gwlad yn cael eu rhannu yn ein cymunedau
  • Cefnogi grwpiau ieuenctid  i gyflwyno gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc

 

FAITH - Fe fynychodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 308 o danau yn yr awyr agored yn 2013/14, lleihad sylweddol o gymharu â 839 yn ystod 2011/12.

 

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen